1. ປະຕິບັດ​ ກົດໝາຍ ​ແລະ ມະຕິ​ຕົກລົງ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ;
 2. ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານ, ຂອງ​ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ມາເປັນ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປະກົດຜົນ ເປັນຈິງ;
 3. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດ, ການຮ່ວມມື ແລະ ສັງລວມລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ລວມທັງວຽກງານບູລິມະສິດໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ຕ່າງໆ;
 4. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບແນວ​ທາງ, ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ ການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ;
 5. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມ​ຄອງການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ;
 6. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບົດລາຍງານ, ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ໂຄງການກົນໄກການພັດທະນາ ສະອາດ ຫຼື ກິດ ຈະກຳຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ;
 7. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນງານແຫ່ງຊາດ, ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບ​ບາງ ກ່ຽວກັບການປັບຕົວເຂົ້າ ກັບການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 8. ສັງລວມສະຖິຕິ, ສ້າງແຜນ, ກຳນົດມາດຕະການລວມ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງ ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພພິບັດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 9. ເປັນຈຸດປະສານງາານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ແລະ ກອງທຶນສາກົນ ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເປັນຕົ້ນ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອະນຸສັນ ຍາກຽວໂຕ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຄະນະ ຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສູນເຄືອ ຄ່າຍເຕັກໂນໂລຊີການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຂອບແຜນປະຕິບັດງານເຊັນໄດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງໄພພິບັດສາກົນ, ກອງທຶນສີຂຽວ ສຳລັບວຽກງານການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 10. ປະສານງານ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເປັນຕົ້ນ ວຽກງານການປະເມີນຄວາມບອບບາງ, ການປັບຕົວ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການ ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ວຽກງານອືື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ພະແນກການ, ຫ້ອງການ ແລະ ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ;
 11. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ເພື່ອປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ; ຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ສ້າງແຜນການ ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ, ການປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມລະບຽບທີ່ກໍານົດ;
 12. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມ ຄອງຂອງກົມ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປາກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
 13. ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ທີ່ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 14. ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ ທັງ​ພາຍ​ໃນ, ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຂົນຂວາຍ​ການສະໜັບ ສະໜູນດ້ານ​ເຕັກນິກ​-ວິຊາ​ການ ​ແລະ ທຶນຮອນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງາ​ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;
 15. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງກົມ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ເປັນແຕ່ໄລຍະ;
 16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບກາານ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.