ດາວໂຫຼດ/Download

 

ແຜນດໍາເນີນງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2013-2020

Climate Change Action Plan of Lao PDR for 2013-2020

 

 

ດາວໂຫຼດ: ພາສາລາວ

Dowload: English version

 ຄາດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປະກອບສ່ວນ ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 Intended Nationally Determined Contributions (INDC)

 

 

ດາວໂຫຼດ: ພາສາລາວ

Dowload: English version

 

 ແຜນດຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 2009

 National Adaptation Programme of Action to Climate Change (NAPA) 2009

 
 

 

ດາວໂຫຼດ: ພາສາລາວ

Dowload: English version

 

ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 The Paris Agreement on Climate Change

 

 

ດາວໂຫຼດ/Download

 

ຍຸດທະສາດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ

 Strategy on Climate Change of Lao PDR

 

 

ດາວໂຫຼດ/Download

ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ການພິຈາລະນາ ໂຄງການກົນໄກການພັດທະນາສະອາດຢູ່ ສປປ ລາວ

Guidelines on Development and Consideration of Proposed Clean Development Mechanism Projects in Lao PDR

 

ດາວໂຫຼດ/Download

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

Climate Change Decree

 

 

 

 

 

 

   ດາວໂຫຼດ/Download

ຄໍາສັບເຕັກນິກວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

Glossary on Climate Change

 

 

ດາວໂຫຼດ/Download

ບົດປະເມີນຄວາມບອບບາງ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ